Atstovo duomenų peržiūra

          Norėdami peržiūrėti įmonei priskirto atstovo informaciją, prisijunkite prie sistemos ir pasirinkite pagrindinio meniu punktus: Administravimas Tvarkyti atstovų informaciją. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu yra dirbama,  priskirtų atstovų sąrašą (žr.: pav. 3.1.3.1).

pagrindinis langas

pav. 3.1.1.1 Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas

          Atsidariusiame lange pasirinkite atstovą, kurio informaciją pageidaujate peržiūrėti, ir paspauskite to atstovo ID numerį (žr.: pav. 3.1.1.2).

paspausti ID

pav. 3.1.1.2 Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūra

          Sistema atvers pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langą (žr.: pav. 3.1.1.3).

pav. 3.1.1.3 Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langas

          Atstovo detalios informacijos peržiūros lange yra pasiekiamos tokios operacijos kaip: „Keisti duomenis“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo duomenų keitimas), „Pašalinti atstovo priskyrimą“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo priskyrimo panaikinimas) ir „Atšaukti“, naudojama norint grįžti į pradinį atstovų sąrašą.