Pranešimo duomenų tikrinimas

          Įvestų pranešimo duomenų teisingumą galite patikrinti naudodami pranešimo duomenų tikrinimo operaciją. Duomenų tikrinimo operacija yra pasiekiama naujo pranešimo kūrimo metu arba kai pranešimas yra įkeliamas iš failo.

          Norėdami patikrinti pranešimo duomenis, paspauskite mygtuką „Tikrinti“ (žr.: pav. 2.2.4.1). Sistema patikrins, ar visi privalomi laukai užpildyti, ar laukuose, kuriems yra priskirti informaciniai žinynai, įvestos teisingos reikšmės.

tikrinti

pav. 2.2.4.1 Pranešimo duomenų tikrinimo operacija

          Jei per patikrinimą randama klaidų, jų sąrašas bus matomas virš pranešimo pavadinimo (žr.: pav. 2.2.4.2).

klaidu sarasas

pav. 2.2.4.2 Pranešimo duomenų tikrinimo operacija. Rastų klaidų pateikimas

          Rastų klaidų sąrašas pateikiamas lentelėje. Lentelę sudaro dvi grafos: „Duomenų elementas“ – čia pateikiama nuoroda į pranešimo formos lauką, kuriame rasta klaida, ir „Aprašymas“ – pateikiamas paaiškinimas, kodėl įvesta laukelyje reikšmė yra netinkama (žr.: pav. 2.2.4.3).

klaidu sarasas

pav. 2.2.4.3 Rastų klaidų sąrašas

          Kaip matoma pav. 2.2.4.3 pateiktame pavyzdyje, nuorodą į formos lauką sudaro kairiojo meniu medžio pavadinimai, atskirti pasviru brūkšniu (žym.: / ).

          „/IE515LT/Header/@security“ – pirmasis elementas nuorodoje nurodo pranešimo tipą, šiuo atveju, tai IE515LT – eksporto deklaracija eksporto įstaigoje. Antrasis elementas nurodo kairiojo meniu medžio punktą, šiuo atveju tai „Header – pagrindinių pranešimo duomenų įvedimo langas. Pildomoje formoje šis punktas visada yra pačiame viršuje (konkrečiame pavyzdyje pav. 2.2.4.4 – tai kairiojo meniu medžio punktas „Eksporto deklaracija eksporto įstaigoje“). Toliau pateiktame pavyzdyje iš karto nurodomas laukas, kurio reikšmė netinkama. Jei prieš elemento pavadinimą po pasvirojo brūkšnio pateikiamas simbolis „@“, vadinasi, tas elementas yra formos laukas, kuriame įvesta netinkama reikšmė. Mūsų pavyzdyje tai elementas @security – pranešimo duomenų įvedimo formoje lietuvių kalba šis elementas vadinamas „Sauga ir saugumas“ (žr.: pav. 2.2.4.4). Rastų klaidų lentelėje, lauke „Aprašymas“, pateikiamas klaidos pranešimas – „Value does not conform to datatype“, kas reiškia, jog nurodytame lauke įvesta reikšmė neatitinka tam laukui priskirto duomenų tipo. Pavyzdyje, pateiktame pav. 2.2.4.4, matyti, jog lauke „Sauga ir saugumas“ nėra pasirinkta jokia reikšmė, tačiau laukas yra privalomas, todėl reikšmė turi būti nurodyta. Šiuo atveju lauke „Sauga ir saugumas“ pasirinkus tinkamą reikšmę, paspaudus mygtuką „Tikrinti“, pavyzdyje analizuotas klaidos pranešimas nebūtų rodomas.

sauga ir saugumas error

pav. 2.2.4.4 Pranešimo duomenų tikrinimo operacija

          „IE515LT/Header/GoodsItem/SupplementaryUnit/@unit“ pirmasis elementas nuorodoje nurodo pranešimo tipą, šiuo atveju IE515LT – eksporto deklaracija eksporto įstaigoje. Antrasis elementas nurodo kairiojo meniu medžio punktą, šiuo atveju „Header – pagrindinių pranešimo duomenų įvedimo langas, pildomoje formoje šis punktas visada yra pačiame viršuje (konkrečiame pavyzdyje pav. 2.2.4.4 – tai kairiojo medžio meniu punktas „Eksporto deklaracija eksporto įstaigoje“). „GoodsItem – nuoroda į kairiojo meniu medžio punktą „Prekė“. „SupplementaryUnit – nuoroda į kairiojo meniu medžio punktą „Papildomas matavimo vienetas“, esantį po meniu punktu „Prekė[1]“. @unit – nuoroda į formos lauką, kuriame įvesta klaidinga reikšmė, šiuo atveju, tai „Vienetas“ (žr.: pav. 2.2.4.5).  Klaidos pranešimas, pateikiamas lauke „Aprašymas: „Length of value is not equal to specific length“, reiškia, jog laukelyje „Vienetas“ įvesta reikšmė neatitinka nustatyto ilgio. Naudojant informacinio žinyno iškvietimo operaciją (žr. sk.:Informaciniai žinynai), šiuo atveju būtų matoma, kad lauke įvesta reikšmė turi būti trijų simbolių. Jei šiame lauke būtų įvesta tinkama reikšmė iš šalia pateikto informacinio žinyno ir paspaustas mygtukas „Tikrinti“, apie klaidą nebūtų pranešama.

vienetas error

pav. 2.2.4.5 Pranešimo duomenų tikrinimo operacija

          Jei tikrinimo metu nerandama jokių klaidų, vartotojui pranešama, jog „Pranešimas sėkmingai patikrintas“ (žr.: pav. 2.2.4.6).

sekmingo patikrinimo pranesimas

pav. 2.2.4.6 Pranešimas, pateikiamas vartotojui po sėkmingo duomenų patikrinimo

          Patikrinę pranešimo duomenis, galite paruoštą pranešimą pasirašyti ir išsiųsti į Muitinės sistemą tolesniam apdorojimui.